Ga direct naar de inhoud.

Psychologie, relatietherapie en coaching in Delft

Onze praktijk is momenteel gesloten voor verzekerde zorg (psychologische zorg die binnen het basispakket valt).

Je kunt je wel aanmelden voor niet-basispakketzorg (onverzekerde psychologische zorg), coaching, relatietherapie, arbeidsgerelateerde problemen of diagnostisch onderzoek.

Er is slechts een korte wachttijd voor psychologische zorg die niet binnen het pakket van de basisverzekering valt.

Heb je vragen of wil je je aanmelden, stuur dan een e-mail aan info@peptalk-psychologen.nl. Wij nemen dan zodra mogelijk contact met je op.

Telefonische bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Op woensdag zijn wij gesloten. Vanwege de huidige grote drukte is het helaas niet altijd mogelijk om op gemiste oproepen te reageren. Probeer het in dat geval later nogmaals of spreek een boodschap in met je naam en je vraag of mededeling. Wij nemen dan zo nodig contact met je op.

Acute problematiek

Buiten kantoortijden is er geen sprake van continue bereikbaarheid. Voor de eigen cliënten zijn wij in dringende gevallen en alleen bij uitzondering bereikbaar. De basis GGZ is niet bedoeld voor crisisopvang. Neem daarom in geval van acute ernstige problematiek contact op met de eigen of dienstdoende huisarts. Deze kan zo nodig de crisisdienst inschakelen. Bel in een levensbedreigende situatie het alarmnummer 112 of bel in geval van suïcidale gedachten met de hulplijn 0900-0113.

Locatie

De praktijk is gevestigd in het centrum van Delft. Parkeren is mogelijk op de Paardenmarkt of in de Marktgarage aan de Willem Naghelstraat, bij de Koepoortbrug.

Peptalk | Praktijk voor psychologie, relatietherapie en coaching
Rietveld 45
2611 LG Delft
Mobiel  06 - 25 26 73 73
E-mail  info@peptalk-psychologen.nl
Zorgmailnr: 500074185@lms.lifeline.nl
AGB code praktijk: 94-(0)60704  

Actuele wachttijden verzekerde zorg

De praktijk is voorlopig gesloten voor nieuwe inschrijvingen.

Wachttijden voor overige dienstverlening

De praktijk biedt ook psychologische zorg die niet in het pakket van de basisverzekering valt, zoals bij aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek of problemen die voortvloeien uit het werk. De kosten worden in dat geval niet door de verzekeraar vergoed, maar zijn voor eigen rekening. Je kunt hiervoor in de regel binnen 3-4 weken bij ons terecht.

Hetzelfde geldt voor diverse vormen van coaching.

Houd er rekening mee dat in verband met de coronamaatregelen er zoveel als mogelijk via telefoon of beeldverbinding wordt gewerkt. Vindt het gesprek toch op de praktijk plaats, dan is het dragen van een mondmaskertje verplicht.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je helpen bij het maken van een afspraak, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Welke gegevens zijn nodig om een psychologisch behandeltraject te starten?

Het is verplicht om voorafgaand aan de start van de behandeling de volgende gegevens in het dossier op te nemen: je verzekeringsgegevens en je BSN-nummer. Bij het eerste bezoek wordt naar je identiteitsbewijs gevraagd (paspoort, rijbewijs of ID-kaart). Ook hebben we een verwijskaart van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig om je behandeling voor vergoeding door je ziektekostenverzekeraar in aanmerking te laten komen.

Mocht je een gemaakte afspraak niet kunnen nakomen, dan word je verzocht om minimaal 24 uur van tevoren af te bellen, een sms te sturen of te mailen. Hoe tijdiger je afzegt, hoe meer kans dat we de gereserveerde tijd nog aan een andere cliënt kunnen besteden.

Bij een te late afzegging of niet verschijnen op de afspraak (no show) zijn we helaas genoodzaakt de gereserveerde spreekuurtijd rechtstreeks aan de cliënt in rekening te brengen. Deze wordt namelijk niet door de verzekeraar vergoed.

Hoe verloopt een behandeling

Door middel van onderstaande documenten kun je zien hoe een behandeling verloopt. Verderop op deze pagina vind je een link naar onze algemene voorwaarden en ons kwaliteitsstatuut. In het kwaliteitsstatuut kun je lezen hoe de beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg geregeld is, ook buiten de openingstijden van de praktijk.

In onderstaande richtlijnen kun je lezen hoe een aanmelding en intake bij Peptalk Psychologen verloopt en hoe een behandeltraject is opgebouwd. Ook lees je welke informatie met de huisarts wordt gedeeld en hoe behandeleffecten en cliëntervaringen worden gemeten.

RICHTLIJN AANMELDING/INTAKE

AANMELDING

 1. Je bent door je huisarts of je medisch specialist naar de psycholoog verwezen.
 2. Als je bent aangemeld via ZorgDomein worden de aanmeldgegevens gecheckt. Als je een papieren verwijzing hebt gekregen, stuur je deze aan ons door.
 3. Wij kijken of de indicatie voor verzekerde zorg voldoet. Daarna nemen wij contact met je op om een datum en een tijd voor het intakegesprek af te spreken.
 4. Voordat een intakegesprek kan plaatsvinden, ontvang je van ons een elektronische vragenlijst (een zgn. ROM) waarmee aan het begin en aan het eind van het behandeltraject je klachten op een aantal 'schalen' in kaart worden gebracht. Bij langere trajecten gebeurt dat ook tussentijds. Tijdens het intakegesprek wordt gecontroleerd of de ROM is ingevuld.

INTAKE

 1. Je wordt gezien voor een intakegesprek. Naar aanleiding van dit gesprek wordt gekeken of er een werkdiagnose kan worden gesteld en of de indicatie passend is bij een traject binnen de GBGGZ. Ook wordt een inschatting gemaakt van de behandelduur.
 2. Na het intakegesprek wordt een e-health account aangemaakt (zie richtlijn inzet e-health).
 3. Je huisarts wordt op de hoogte gesteld dat je in behandeling wordt genomen. In deze brief wordt tevens vermeld welke (werk)diagnose gesteld is en welke zorgzwaarte wij denken dat je nodig hebt.
 4. Zo nodig gedurende het traject, en in ieder geval na afloop van het traject ontvangt je huisarts bericht over de stand van zaken, wat er is ondernomen en wat de diagnose is. Voorwaarde daarbij is wel dat je hiervoor toestemming hebt verleend.

BEHANDELPLAN

 1. In het intakegesprek met de cliënt worden samen met de behandelaar de hulpvraag en de te bereiken doelen geformuleerd. Aan het eind van het intakegesprek of tijdens het 2e gesprek wordt de cliënt om geïnformeerde toestemming gevraagd (informed consent) betreffende de diagnose, de hulpvraag, de behandeldoelen en de wijze waarop de behandeling zal worden vormgegeven. Tevens wordt besproken welke e-health modules de cliënt gaat volgen. Ook wordt geïnventariseerd of en op welke manier eventuele partners of andere naasten betrokken dienen te worden bij de behandeling.
 2. Na het intakegesprek stelt de behandelaar samen met de cliënt het behandelplan op. In het tweede gesprek wordt het behandelplan indien akkoord getekend en wordt de behandeling vervolgd.

RICHTLIJN BEHANDELING GENERALISTISCHE BASISGGZ

VORMGEVEN BEHANDELING

 1. Na de intake wordt de behandeling gestart. Afhankelijk van de indicatie, valt de cliënt binnen het zorgzwaartepakket kort, middel of intensief.
 2. Voor elke cliënt wordt een e-health account aangemaakt, waarin de met de cliënt afgesproken behandelmodules worden klaargezet. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorlopen van de modules.  

ZORGZWAARTE KORT

Er is sprake van een enkelvoudige diagnose volgens het classificatiesysteem van de DSM-V. Indien een cliënt geïndiceerd is voor zorgzwaarte kort betekent dit dat er een enkelvoudige klacht wordt behandeld waar maximaal 2 technieken voor hoeven worden aangeleerd of toegepast. Dit is mogelijk bij een enkelvoudig trauma of sommige specifieke fobieën.  

STAPPEN:

 1. Intake
 2. Behandelplan tekenen en psycho-educatie
 3. Techniek 1
 4. Techniek 2/herhaling techniek 1
 5. Evaluatie en afronding

 Aan dit zorgzwaartepakket wordt gemiddeld 296 minuten besteed.

ZORGZWAARTE MIDDEL

De meeste cliënten worden geïndiceerd voor zorgzwaarte middel. Er is sprake van een enkelvoudige diagnose volgens het classificatiesysteem van de DSM-V, maar ook van een disfunctionele copingstijl die de klacht in stand houdt. De behandeling richt zich op het verminderen van de klacht, maar ook op het aanleren van een meer functionele copingstijl.

STAPPEN:

 1. Intake
 2. Behandelplan tekenen en psycho-educatie betreffende de klacht
 3. Patroonherkenning van de disfunctionele copingstijl
 4. Uitdagen van disfunctionele gedachten
 5. Omgaan met de negatieve emotie
 6. Omzetten van het patroon in gedrag
 7. Herhaling
 8. Terugvalpreventie
 9. Evaluatie en afronding

Aan het zorgzwaartepakket middel wordt gemiddeld 500 minuten besteed.

ZORGZWAARTE INTENSIEF

 1. Cliënten worden geïndiceerd voor zorgzwaarte intensief wanneer er wel sprake is van een enkelvoudige diagnose volgens het classificatiesysteem van de DSM-V en een disfunctionele coping, maar er tevens sprake is van meerdere complicerende factoren, waardoor de cliënt meer tijd nodig heeft om te herstellen en technieken meer herhaling vergen om door de cliënt eigen te worden gemaakt.
 2. Complicerende factoren kunnen zijn:
 • De klacht is ernstig en beheerst het dagelijks leven van de cliënt.
 • De klacht bestaat al lange tijd, of komt steeds terug.
 • Cliënt ervaart veel concentratieproblemen als gevolg van de klacht.
 • Symptomen van andere bijkomende diagnoses, ondanks dat cliënt niet aan een tweede diagnose voldoet.
 • Bijkomende AS-4 problematiek.
 1. De behandeling binnen de zorgzwaarte intensief wordt op dezelfde manier vormgegeven als bij de zorgzwaarte middel, maar er wordt meer tijd genomen voor de stappen 3 t/m 6.

Aan het zorgzwaartepakket intensief wordt gemiddeld 750 minuten besteed.

OP- EN AFSCHALING

Tijdens de behandeling kan blijken dat de eerste indicatie niet passend is bij het verloop van de behandeling. Het kan zijn dat cliënten sneller opknappen dan verwacht, of juist langzamer opknappen dan verwacht. Een behandeling staat niet op zichzelf. Omgevingsfactoren kunnen tevens interfereren, waardoor een behandeling onverwachts langer of korter duurt. Op- en afschaling wordt met de cliënt besproken op de daarvoor bestemde evaluatiemomenten.

Evaluatiemoment kort: 5e gesprek
Evaluatiemoment middel: 5e en 8e gesprek
Evaluatiemoment intensief: 8e en 12e gesprek

RICHTLIJN TERUGVALPREVENTIE

Aan het eind van de behandeling wordt een terugvalpreventieplan met cliënt besproken. De cliënt maakt dit terugvalpreventieplan zelf aan de hand van de behandelsessies. De therapeut begeleidt de cliënt. In het terugvalpreventieplan staat in elk geval beschreven:

 • De disfunctionele copingstijl van de cliënt die leidde tot de klacht.
 • Het alternatieve gedrag van cliënt.
 • Hulpmiddelen die cliënt zelf in kan zetten alvorens hij zich weer tot de GGZ richt.

Het terugvalpreventieplan is een persoonlijk document en de cliënt kan zelf bepalen welke vorm dit krijgt. Voor de cliënt is het voor alles belangrijk dat het terugvalpreventieplan werkbaar is en in de eigen taal geschreven is. Tijdens de behandeling wordt door de behandelaar wel een format verstrekt dat als leidraad dient.

Het terugvalpreventieplan wordt gemaakt bij behandelingen binnen de zorgzwaartepakketten middel en intensief. Bij het zorgzwaartepakket kort is het optioneel.

Blended Behandelen

De behandelingen bij Peptalk Psychologen worden ondersteund door een e-healthplatform. Dit betekent dat je ook tussen de sessies door thuis aan je klachten kunt werken, zodat je maximaal kunt profiteren van de behandeling. De combinatie van e-health toepassingen en gesprekken met de psycholoog wordt blended behandelen genoemd. Er wordt samen met jou gekeken welke behandelmodules voor jou passend zouden kunnen zijn. Je kunt dan zelf aangeven waarmee je aan de slag zou willen.

Actuele cliëntervaringen

Wij hechten veel waarde aan feedback van onze cliënten. Daarom wordt cliënten bij beëindiging van de behandeling gevraagd een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen, de Consumer Quality Index (CQI). Dit is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst waarmee wordt achterhaald wat cliënten belangrijk vinden in de zorg en wat hun ervaringen zijn met betrekking tot de dienstverlening. Hieronder volgen de gemiddelde cijfers van 2019, met een toelichting.

-    Bejegening (op een schaal van 1-5) = 4,85
De meeste cliënten voelen zich serieus genomen, waarbij zaken op een begrijpelijke manier worden uitgelegd. 

-    Samen beslissen (op een schaal van 1-5) = 4,35
Cliënten krijgen informatie over de verschillende behandelmogelijkheden en verwachte behandelresultaten. Het is voor ons vanzelfsprekend dat de cliënt op basis van deze informatie samen met de behandelaar een weloverwogen beslissing kan nemen ten aanzien van de meest passende vorm van de behandeling. Zo hebben wij voor specifieke thema’s materiaal voor psychoeducatie ontwikkeld. Wij hopen dit in 2020 verder te kunnen uitbreiden.

-    Uitvoering van de behandeling (op een schaal van 1-5) = 4,5
De meeste cliënten geven aan dat de behandeling de juiste aanpak voor hun klachten is geweest en vinden dat de behandeling naar wens is uitgevoerd. Deze waardering is ook terug te vinden in de reacties die wij op Zorgkaart mochten ontvangen (zie hierna).

Peptalk Psychologen is aangesloten bij de Stichting ‘Keurmerk in de Basis GGZ’ (Stichting KiBG) www.kibg.nl/keurmerk-basis-ggz en drager van het Keurmerk in de basis GGZ. In 2017 kreeg Peptalk Psychologen de onderscheiding ‘Gouden Randje’ toegekend voor 'meest gewaardeerde Keurmerkdrager' in 2017. Ook voor 2018 en 2019 ontvingen wij deze onderscheiding.

Mechelse, L.C. is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
 

Cliënten hebben daarnaast altijd de mogelijkheid om ons online te beoordelen via Zorgkaart Nederland. Over 2019 werd Peptalk gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 9.7 (in 2017 met een 8.9 respectievelijk in 2018 met een 9.2). Peptalk heeft als doelstelling het bieden van een optimale zorg. Wij zijn dan ook trots op de warme waarderingen die onze cliënten op deze site hebben geplaatst.

Persoonsgerichte Zorg

GGZ zorg is voortdurend in ontwikkeling. Landelijk zijn er zorgstandaarden en generieke modules ontwikkeld als richtlijn voor de behandeling van psychische klachten. Peptalk heeft de zorgstandaarden angstklachten en angststoornissen, depressieve stoornissen, somatisch onvoldoende lichamelijke klachten en de zorgstandaard aanpassingsstoornis (inclusief overspanning en burn-out) in haar behandelingen geïntegreerd. 

Daarnaast is de praktijk nauw betrokken bij de integratie van het model persoonsgerichte zorg. Er wordt gewerkt volgens de generieke modules zelfmanagement, E-health, Destimatisering, samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek en de landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basisGGZ en gespecialiseerde GGZ. 

Voor meer informatie over wat dit voor u betekent, kunt u kijken op www.thuisarts.nl

Formele aspecten

Disclaimer