Ga direct naar de inhoud.

Psychologie bij Peptalk Delft

Klikfactor

Uitgangspunt voor psychologische behandeling in de generalistische basiszorg is een klachtgericht traject van 5-12 sessies, waarbij het doel is dat je klachten beter beheersbaar worden en zo mogelijk verdwijnen. Omdat blijkt dat de slagingskans van een behandeltraject sterk afhankelijk is van de ‘match’ tussen de cliënt en de behandelaar, bepalen we samen in het intakegesprek of we een goed team kunnen zijn. Vervolgens maken we een stappenplan voor de behandeling.

Maatwerk

In het eerste gesprek bespreken we wat qua aanpak het beste bij jouw doelen en bij jou als persoon past. Hierbij wordt gebruik gemaakt van effectief bewezen en therapeutische technieken en behandelingsvormen. Daarbij sluiten we aan bij jouw specifieke eigenschappen. Relevante gebeurtenissen die aan je klachten vooraf gingen en huidige omstandigheden die de klachten mogelijk oproepen of in stand houden, brengen we in kaart. Hierbij kunnen ervaringen uit het verleden van belang blijken. Zo komen we tot een traject op maat wat past bij zowel jouw persoonlijkheid en leerstijl, als de aard van de klachten.

Behandeling

Benieuwd hoe een psychologisch behandeltraject verloopt? Kijk dan op de pagina 'Contact'. Daar wordt onder meer uitgelegd hoe aanmelding en intake verlopen en hoe het behandeltraject is opgebouwd. Ook lees je welke informatie met de huisarts wordt gedeeld en hoe behandeleffecten en cliëntervaringen worden gemeten.

Werkwijze

Ik ben direct en geef eerlijk aan wat ik denk. Openheid, duidelijkheid en enthousiasme zijn sleutelwoorden voor de werkwijze binnen Peptalk. Ik maak gebruik van een combinatie van werkvormen uit de bekendste therapeutische technieken. Daartoe behoren Cognitieve gedragstherapie, ACT, psychodynamische therapie, EFT, schematherapie en systemische therapievormen, maar ook e-health.

Interventies naar klacht/stoornis/doelgroep

Peptalk maakt met name gebruik van onderstaande wetenschappelijk bewezen therapeutische technieken en interventies. Bijgaand de interventies zoals die worden gehanteerd voor betreffende klacht, stoornis en doelgroep:

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Een uitgangspunt van de Cognitieve gedragstherapie is dat het niet de gebeurtenissen zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de eigen betekenisgeving. Door hier meer objectief naar te kijken ontstaat ruimte voor meer positieve, helpende gedachten, gevoelens en gedrag.

Voor wie?
Cognitieve gedragstherapie wordt effectief toegepast bij diverse psychische problemen. Zoals depressiviteit, angststoornissen, dwangklachten, ADHD, autisme, burn-out en slaapproblemen.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Derde generatie gedragstherapie (gecombineerde therapievorm) die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment). ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden: Ruimte maken voor vervelende ervaringen; Afstand nemen van je gedachten; Flexibel omgaan met je zelf(beeld); Aandacht voor het Hier en Nu; Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt; Investeren in je waarden.
Het doel van ACT is dus niet zozeer het reduceren van de klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  Bij ACT wordt er veel gebruik gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

Voor wie?
ACT is zeer breed toepasbaar omdat het klachtoverstijgend werkt. Inzetbaar bij depressie,  angststoornissen, burn-out, rouwverwerking, ADHD, Autisme, chronische pijn.

Schematherapie
Schematherapie is een vorm van therapie voor mensen die telkens in dezelfde valkuilen belanden. Deze valkuilen worden schema’s genoemd. Deze schema’s zijn vastgeroeste manieren van denken over jezelf, de ander en de wereld om je heen. Mensen ontwikkelen al vanaf hun jeugd schema’s en vaste gedragswijzen (modi) om met hun schema’s om te gaan. Hierdoor kunnen ook destructieve niet-helpende patronen ontstaan. Schematherapie is gericht op het leren herkennen van eigen schema’s, de emoties die deze oproepen en het gedrag wat daarmee gepaard gaat. Door het verkrijgen van inzicht en het in contact komen met eigen gevoelens en behoeften kan gezonder gedrag ontstaan.    

Voor wie?
Schematherapie wordt met name ingezet bij persoonlijkheidsproblematiek, vaak terugkerende depressies of angst met onderliggende vastgeroeste patronen.

Daarbij moet wel worden vermeld, dat schematherapie over het algemeen een langer behandeltraject vereist. Het is afhankelijk van de aard en complexiteit van de klachten of schematherapie binnen de beperkte mogelijkheden van de basis-ggz kan worden toegepast. Als specifieke behoefte bestaat aan schematherapie en een langer traject nodig wordt geacht dan de basis-ggz kan bieden, zal de cliënt worden doorverwezen naar de specialistische ggz, waar de mogelijkheden ruimer zijn.

Eye Movement Desentization and Reprocessing (EMDR)- Therapie
Letterlijk vertaald betekent EMDR het door oogbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken. Iedere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een dergelijke herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinnering worden telkens geactiveerd in situaties of omstandigheden die lijken op de traumatische gebeurtenis. Door het gelijktijdig links en rechts stimuleren van de hersenen (door oogbewegingen, geluidssignalen of tapping) wordt het eigen verwerkingssysteem in de hersenen op gang gebracht en kan de gestagneerde verwerking alsnog plaatsvinden.

Voor wie?
Behandeling van mensen met (PTTS) en andere (trauma)gerelateerde angstklachten. Maar ook bij andere uiteenlopende andere klachten die gepaard gaan met een sterk negatieve emotionele lading, zoals bijvoorbeeld zelfbeeldproblematiek, kan EMDR toegepast worden.

Emotionally Focused Therapy (EFT) -relatietherapie
In een relatie lopen de (negatieve) emoties vaak hoog op. Dat is lastig, maar ook begrijpelijk, want de ander is zo belangrijk dat je die niet kwijt wilt raken. In EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. De achtergrond van deze problemen kan zeer divers zijn. Een van de redenen kan een gevoel van onveiligheid of ongelijkwaardigheid binnen de relatie zijn. EFT verheldert onvervulde hechtingsbehoeften en verlangens van ouders/partners en kinderen. Dit zorgt voor een betere interactie binnen de relatie/ het gezin, dit vergroot de gevoelde veiligheid en verbetert de verbinding.

Voor wie?
EFT wordt gebruikt voor partners en/of gezinsleden die hun emotionele verbondenheid willen versterken, zowel met als zonder psychopathologie, teneinde bij te dragen aan duurzaam verminderen van klachten.

Systemische therapievormen
Contextuele werkvormen, zoals “een taal erbij” familieopstellingen. Werkwijze vanuit het theoretische gedachtegoed van I. Boszormenyi-Nagy, een Hongaars-Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut, dat uitgaat van een contextueel mensbeeld, waarin de begrippen relationeel en intergenerationeel centraal staan. Door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de cliënt verbeeld en de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en gestimuleerd. Relaties in het heden kunnen bekeken worden door de beleving van de cliënt concreet met gebruik van dit materiaal op tafel uit te beelden.

Voor wie?
Deze behandeling is toepasbaar voor mensen met een breed klachtenbeeld, waarbij de interpersoonlijke context een belangrijke rol speelt.

e-Health
Binnen Peptalk worden in de behandeling naast gesprekstherapie ook elektronische toepassingen ingezet om de behandeling te ondersteunen. Dit wordt blended care genoemd. Met behulp van e-health modules kan de client in een beschermde elektronische omgeving zelfstandig verder gaan met onderdelen van de behandeling op zelfgekozen tijdstippen; dit biedt veel voordelen. Afhankelijk van de problematiek worden verschillende e-health toepassingen ingezet binnen het specifieke therapeutische traject. Binnen Peptalk wordt gebruikgemaakt van e-healthmodules en testmateriaal van onder andere TelePsy, Praktijkdata en de Cliëntenlogin van Je Praktijk Online (JPO).

Voor wie?
e-Health wordt effectief toegepast bij nagenoeg alle soorten klachten. 

 

"Ik moest een drempel over, ik dacht: een psycholoog ....? maar bij Lonneke voelde ik me gelijkwaardig, geen nummer"

J.W.B.

Disclaimer