Psychologie bij Peptalk Delft

Klikfactor

Wij hanteren als uitgangspunt dat het diagnostisch of behandeltraject zo lang duurt als nodig is, maar zo kort als mogelijk. Het doel is dat je klachten inzichtelijk en daarmee beter beheersbaar worden (en zo mogelijk verdwijnen). Omdat blijkt dat de slagingskans van een diagnostisch of behandeltraject sterk afhankelijk is van de ‘match’ tussen de cliënt en de behandelaar, bepalen we samen in het intakegesprek of we een goed team kunnen zijn. Vervolgens maken we een stappenplan voor het komende traject.

Werkwijze

Als je wilt weten hoe een zorgtraject eruit ziet, kijk dan onderaan deze pagina, waar je een toelichting vindt op de aanmelding, intake, diagnostiek en behandeling.

Openheid, duidelijkheid en enthousiasme zijn sleutelwoorden voor de werkwijze binnen Peptalk. We maken gebruik van een combinatie van werkvormen uit wetenschappelijk bewezen therapeutische technieken en interventies. Daartoe behoren Cognitieve gedragstherapie, ACT, psychodynamische therapie, EFT, systemische therapievormen, maar ook e-health. In bepaalde gevallen kan ook schematherapie worden ingezet. Een en ander afhankelijk van klacht, stoornis en doelgroep.

Interventies naar klacht/stoornis/doelgroep

Bijgaand de interventies zoals die worden gehanteerd voor de betreffende klacht, stoornis en doelgroep:

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
CGT is een vorm van psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Een uitgangspunt van de Cognitieve gedragstherapie is dat het niet de gebeurtenissen zijn die je negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de eigen betekenisgeving. Door hier meer objectief naar te kijken ontstaat ruimte voor meer positieve, helpende gedachten, gevoelens en gedrag.

Voor wie?
Cognitieve gedragstherapie wordt effectief toegepast bij diverse psychische problemen. Zoals depressiviteit, angststoornissen, dwangklachten, ADHD, autisme, burn-out en slaapproblemen.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Derde generatie gedragstherapie (gecombineerde therapievorm) die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment). ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden: Ruimte maken voor vervelende ervaringen; Afstand nemen van je gedachten; Flexibel omgaan met je zelf(beeld); Aandacht voor het Hier en Nu; Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt; Investeren in je waarden.
Het doel van ACT is dus niet zozeer het reduceren van de klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  Bij ACT wordt er veel gebruik gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

Voor wie?
ACT is zeer breed toepasbaar omdat het klachtoverstijgend werkt. Inzetbaar bij depressie,  angststoornissen, burn-out, rouwverwerking, ADHD, Autisme, chronische pijn.

Schematherapie
Schematherapie is een vorm van therapie voor mensen die telkens in dezelfde valkuilen belanden. Deze valkuilen worden schema’s genoemd. Deze schema’s zijn vastgeroeste manieren van denken over jezelf, de ander en de wereld om je heen. Mensen ontwikkelen al vanaf hun jeugd schema’s en vaste gedragswijzen (modi) om met hun schema’s om te gaan. Hierdoor kunnen ook destructieve niet-helpende patronen ontstaan. Schematherapie is gericht op het leren herkennen van eigen schema’s, de emoties die deze oproepen en het gedrag wat daarmee gepaard gaat. Door het verkrijgen van inzicht en het in contact komen met eigen gevoelens en behoeften kan gezonder gedrag ontstaan.    

Voor wie?
Schematherapie wordt met name ingezet bij persoonlijkheidsproblematiek, vaak terugkerende depressies of angst met onderliggende vastgeroeste patronen.

Daarbij moet wel worden vermeld, dat schematherapie over het algemeen een langer behandeltraject vereist. Het is afhankelijk van de aard en complexiteit van de klachten of schematherapie binnen de beperkte mogelijkheden van de basis-ggz kan worden toegepast. Als specifieke behoefte bestaat aan schematherapie en een langer traject nodig wordt geacht dan de basis-ggz kan bieden, zal de cliënt meer gebaat zijn bij specialistische ggz, waar de mogelijkheden ruimer zijn.

Eye Movement Desentization and Reprocessing (EMDR)- Therapie
Letterlijk vertaald betekent EMDR het door oogbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken. Iedere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een dergelijke herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinnering worden telkens geactiveerd in situaties of omstandigheden die lijken op de traumatische gebeurtenis. Door het gelijktijdig links en rechts stimuleren van de hersenen (door oogbewegingen, geluidssignalen of tapping) wordt het eigen verwerkingssysteem in de hersenen op gang gebracht en kan de gestagneerde verwerking alsnog plaatsvinden.

Voor wie?
Behandeling van mensen met (PTTS) en andere (trauma)gerelateerde angstklachten. Maar ook bij andere uiteenlopende andere klachten die gepaard gaan met een sterk negatieve emotionele lading, zoals bijvoorbeeld zelfbeeldproblematiek, kan EMDR toegepast worden.

Systemische therapievormen
Contextuele werkvormen, zoals “een taal erbij” familieopstellingen. Werkwijze vanuit het theoretische gedachtegoed van I. Boszormenyi-Nagy, een Hongaars-Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut, dat uitgaat van een contextueel mensbeeld, waarin de begrippen relationeel en intergenerationeel centraal staan. Door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de cliënt verbeeld en de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en gestimuleerd. Relaties in het heden kunnen bekeken worden door de beleving van de cliënt concreet met gebruik van dit materiaal op tafel uit te beelden.

Voor wie?
Deze behandeling is toepasbaar voor mensen met een breed klachtenbeeld, waarbij de interpersoonlijke context een belangrijke rol speelt.

e-Health
Binnen Peptalk worden in de behandeling naast gesprekstherapie ook elektronische toepassingen ingezet om de behandeling te ondersteunen. Dit wordt blended care genoemd. Met behulp van e-health modules kan de client in een beschermde elektronische omgeving zelfstandig verder gaan met onderdelen van de behandeling op zelfgekozen tijdstippen; dit biedt veel voordelen. Afhankelijk van de problematiek worden verschillende e-health toepassingen ingezet binnen het specifieke therapeutische traject. Binnen Peptalk wordt gebruikgemaakt van e-healthmodules en testmateriaal van onder andere TelePsy, Praktijkdata en de Cliëntenlogin van Je Praktijk Online (JPO).

Voor wie?
e-Health wordt effectief toegepast bij nagenoeg alle soorten klachten. 

Hoe ziet een psychologisch behandeltraject eruit?

Voor wie meer informatie wil hebben over de verschillende fasen van een behandeltraject zoals intake, diagnose en behandeling staan deze hieronder verder uitgewerkt.

Aanmelding

Als je een verwijzing van je huisarts hebt, kun je je aanmelden voor (kortdurende) verzekerde psychologische zorg. Zodra we je verwijsbrief hebben ontvangen wordt beoordeeld of wij de betreffende zorg binnen onze praktijk kunnen bieden. Vervolgens ontvang je van ons een intakeformulier, klachtenmeting en een betalingsovereenkomst. Zodra we de formulieren binnen hebben ontvang je een optie voor een intakegesprek.

Intake

Je eerste afspraak is het intakegesprek. Hier maak je kennis met je (regie)behandelaar. Samen brengen jullie je klachten in kaart en wordt een beeld geschetst van je persoonlijke omstandigheden. Op grond van de intake besluiten jullie samen wat het voorlopige behandelplan is. Aansluitend zal een eerste indicatie en een voorlopig plan van aanpak met je worden besproken. Soms is nader onderzoek nodig door middel van psychologisch onderzoek. 

Behandelplan

Het behandelplan omvat de volgende punten:

  • Samenvatting van de klachten;
  • Werkdiagnose;
  • Behandeldoelen;
  • In te zetten therapievorm(en)/ diagnostiek;
  • Verwacht aantal sessies;
  • Gepland evaluatiemoment.

Kwaliteitsbewaking

Om de effecten van de behandeling te meten, vragen wij onze cliënten bij de start, eventueel tussentijds en aan het eind van de behandeling een elektronische vragenlijst in te vullen. Bij afronding wordt ook een klanttevredenheidsmeting toegestuurd. Ook zijn er regelmatig evaluatiemomenten tijdens het traject. 

Ik moest een drempel over, ik dacht: een psycholoog....? maar bij Lonneke voelde ik me gelijkwaardig, geen nummer.

Gertjan